منشور حقوق بیماریکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند. این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این منشور با توجه به ارزش های والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی، ایرانی بر پایه برابری کرامت ذاتی تمام گیرندگان خدمات و با هدف حفظ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات تنظیم شده است.

ما کارکنان و پزشکان مرکز تخصصی دندانپزشکی آتیه خود را متعهد و ملزم به رعایت بند های این منشور می دانیم و تمام تلاش خود را برای انجام هر چه بهتر این موارد به کار خواهیم گرفت.

* شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد؛

* بر پایه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد؛

* فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی و جنسیتی باشد؛

* بر اساس دانش روز باشد؛

* مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد؛

* توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، معلولین جسمی و ذهنی و افراد بدون سرپرست داشته باشد؛

* در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیماران باشد؛

* حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات دندانپزشکی از مراکز دیگر؛

*بیمارمی تواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید؛

* رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیماری الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد؛

* بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود آگاه شوند؛

خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.

 

مدیر عامل کلینیک دندانپزشکی آتیه

دکتر رضا صفرعلیزاده