کارت سیمین


اعضای باشگاه مشتریان که صاحب کارت سپید هستند، با افزایش تعداد مراجعات خود به کلینیک و  دریافت خدمات از مرکز به گونه ای که ارزش خدمات دریافتی آن ها از مبلغ 50/000/000  ريال بیشتر شود، وارد طرح سیمین باشگاه مشتریان می شوند.

همچنین روال دریافت امتیاز نیز همانند طرح سپید خواهد بود یعنی به ازای هر 10/000  ریال، یک امتیاز دریافت خواهند کرد. لذا اعضای محترم می توانند با افزایش تعداد مراجعات خود به مرکز و دریافت خدمات، امتیاز دریافتی خود را نیز افزایش دهند.

 

کلینیک آتیه برای اعضای باشگاه مشتریان- دارندگان کارت سیمین-  بسته های پاداشی در نظر گرفته است که به شرح ذیل می باشد:

 

طرح سیمین

خدمات

گرافی P.A

گرافی O.P.G

درمان های عمومی و تخصصی

تخصصی زیبایی

رنج سنی صفر تا 24 سال

% 13/5 تخفیف

15% تخفیف

% 4/5 تخفیف

ـــــ

رنج سنی 25 تا 40 سال

% 13/5 تخفیف

% 17/5 تخفیف

% 6/5 تخفیف

%  11/5 تخفیف

رنج سنی 41 تا 99 سال

% 13/5 تخفیف

15% تخفیف

% 4/5 تخفیف

ـــــ

 

اعضای محترم باشگاه مشتریان در صورتیکه امتیاز خود را به بیش از 21000 برسانند، وارد رده دیگری از سیستم T&I می شوند.

همچنین با ارائه کارت سیمین خود به کارشناس ارتباط با بیمار، می توانید از تعداد امتیاز کسب شده خود مطلع شوید.