کارت سپید


اولین مرحله عضویت در باشگاه مشتریان آتیه دریافت کارت سپید است به گونه ای که فرد با مراجعه به کلینیک و دریافت خدمات به ارزش 5/500/000 ريال یعنی 550 امتیاز ( به ازای هر 10/000 ريال، 1 امتیاز) عضو باشگاه شده و برای ایشان کارت سپید صادر می گردد.

 

کلینیک آتیه برای اعضای باشگاه مشتریان- دارندگان کارت سپید-  بسته های پاداشی در نظر گرفته است که به شرح ذیل می باشد:

 

طرح سپید

خدمات

گرافی P.A

گرافی O.P.G

درمان های عمومی و تخصصی

تخصصی زیبایی

رنج سنی صفر تا 24 سال

% 10 تخفیف

%  12/5 تخفیف

5%/2 تخفیف

ـــــ

رنج سنی 25 تا 40 سال

% 10 تخفیف

% 15 تخفیف

% 4/5 تخفیف

% 8/5 تخفیف

رنج سنی 41 تا 99 سال

% 10 تخفیف

%  12/5 تخفیف

5%/2 تخفیف

ـــــ

 

با افزایش تعداد مراجعات به کلینیک و دریافت خدمات بیشتر، امتیازشان نیز افزایش یافته و در صورتیکه امتیاز خود را به بیش از 5000 برسانند، وارد رده دیگری از سیستم T&I می شوند.

همچنین با ارائه کارت سپید خود به کارشناس ارتباط با بیمار، می توانید از تعداد امتیاز کسب شده خود مطلع شوید.